User Tools

Site Tools


javno:fsbwifi_pravila

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

javno:fsbwifi_pravila [2011/04/18 16:42] (current)
zec created
Line 1: Line 1:
 +=====Pravila ponašanja=====
  
 +==Izdavanje računa:==
 +
 +Tijekom akademske godine svaki student FSB-a ima pravo dobiti pristup na bežičnu mrežu Fakulteta. Davanje pristupa se obavlja izdavanjem jedinstvenog korisničkog računa studentu koje se sastoji od korisničkog imena (login) i zaporke (password). Dotični korisnički račun se može zatim koristiti isključivo za pristup bežičnoj mreži Fakulteta. Implicitno se po dobivanju korisničkog računa podrazumijeva da je svaki student upoznat sa pravilima ponašanja. Korisnički račun vrijedi do kraja studija, a u posebnim prilikama i nakon.
 +
 +==Pravila ponašanja:​==
 +
 +Svaki student odgovara za vlastiti korisnički račun. Nije dopušteno niti posuđivanje niti korištenje tuđih korisničkih računa. Zlouporabe se neće tolerirati. Svako kršenje važećih akta Fakulteta, važećih propisa Republike Hrvatske, Netikete i CARNetovih CDA dokumenata će imati za posljedicu privremeno ili trajno ukidanje korisničkog računa. Svako ometanje rada FSB Wireless bežične mreže ili rada drugih korisnika će biti promptno sankcionirano. Kod težih povreda ovih pravila, moguće je i pokretanje stegovnog postupka.
javno/fsbwifi_pravila.txt · Last modified: 2011/04/18 16:42 by zec